Tramitació Ajuts Covid

Guia dels ajuts directes de l’Estat per a les empreses que han patit les conseqüències de la COVID-19 a les Illes Balears (Desplegament dels RDL 5/2021 i 6/2021)

Fes clic i descarrega aquesta guia en format pdf

Uns ajuts sense precedents

El 12 de març de 2021, el Butlletí Oficial de l’Estat publicava el Reial decret llei 5/2021 através del qual s’establien les condicions per donar suport a les empreses més afectades per la COVID-19, amb un import global d’11.000 milions d’euros. D’aquest import, un important fons de 7.000 milions d’euros s’han de distribuir en ajuts directes per contribuir a la viabilitat de les empreses, dels quals les Illes Balears percebrà 855,7 milions.

El Govern de les Illes Balears, conscient que es tracta d’un fons sense precedents, va obrir el diàleg social a través del Pacte de Reactivació Econòmica, i va estudiar conjuntament amb els agents econòmics i socials de les illes el text del Govern de l’Estat, a fi de concretar les necessitats de les empreses balears, amb especificitats de cada illa, i permetre una distribució més òptima d’aquests ajuts.

Va ser així que, en virtut del RDL 6/2021 que modificava el Reial decret llei anterior per facilitar la participació de les comunitats autònomes en el disseny dels ajuts, a la llista de 92 CNAE aprovada inicialment pel Govern d’Espanya, el Govern de les Illes Balears hi va afegir gairebé 50 activitats més, i va ajustar així el teixit productiu propi, per la qual cosa s’arriba a un total de gairebé 140 activitats diferents.

A més, també acordà apujar el topall de 200.000 € d’ajuda màxima inicial fins a 500.000 €, sempre amb l’objectiu de facilitar la viabilitat de les empreses i millorar-ne la solvència.

Finalment, s’acordà obrir el ventall dels ajuts a quatre tipus d’empreses amb situacions concretes de les Illes Balears:

  • Empresaris autònoms de temporada
  • Empreses afectades per Thomas Cook
  • Empreses de nova creació
  • Empreses que van dur a terme fortes inversions el 2019

Objecte dels ajuts

Els ajuts de l’Estat tenen una finalitat molt concreta: ajudar les empreses i els empresaris autònoms a fer front a deutes pendents, a fi de millorar la seva solvència mitjançant la reducció o la supressió de deutes que han hagut d’adquirir a causa de la davallada d’activitat econòmica.

Són, per tant, uns ajuts de caràcter finalista: eixugar el deute bé a proveïdors o bé al crèdit.

En concret, es preveu cobrir deutes pendents provinents de prestacions de serveis o de subministrament, així com tributs, salaris, arrendaments o reducció del deute financer, inclosos els deutes amb socis o administradors i, en general, qualsevol altre deute amb un creditor. Aquests deutes s’han d’haver meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021.

Cal ressenyar que el disseny de l’Estat preveu cobrir deutes a les empreses pels imports que superin el 30 % de la caiguda de facturació l’any 2020 respecte de 2019, atribuïble a les mesures restrictives adoptades per fer front a la pandèmia.

Col·lectius beneficiaris

L’ajut s’estableix en dues línies:

LÍNIA 1. Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva sobre la renda de les persones físiques (estimació per mòduls). (Màxim de 3.000 €)

LÍNIA 2. Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa sobre la renda de les persones físiques i empresaris que apliquin l’impost de societats o l’impost sobre renda de no residents. (De 4.000 a 500.000 €)

Després d’haver determinat la quantia per al grup d’empresaris i autònoms de la línia 1 (màxim 3.000 €), per determinar les quanties de la línia 2 es prorratejarà l’import restant entre tots els sol·licitants que s’ajusten a totes les condicions de la convocatòria.

Es prorratejarà el 100 % dels recursos disponibles, seguint la regla d’assignació per la qual el percentatge de cobertura de pèrdues serà del doble per a les empreses de fins a 10 treballadors, respecte de les empreses de més de 10 treballadors. (Amb un màxim de 500.000 €)

Per tant: TOTES les empreses i els autònoms que compleixin els requisits tindran ajuda.

L’ajut de les empreses de la línia 2 no es podrà determinar fins que es tanqui el període de sol·licituds i s’integrin totes les

Requisits principals

La convocatòria és complexa i presenta un seguit de requisits per poder-se acollir als ajuts. Aquí se’n destaquen els més específics.

PER A LES DUES LÍNIES

Que l’empresa o l’autònom sol·licitant estiguin inclosos en algun dels gairebé 150 CNAE recollits en el RDL 5/2021 i els específics determinats a les Balears.

PER A LA LÍNIA 2.

Acreditar el 2020 més d’un 30 % de caiguda en el volum d’operacions respecte de 2019, exceptuant les empreses de nova creació (entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de març de 2020).

Acreditar que la base imposable de 2019 va ser positiva (amb l’excepció de les empreses afectades per la fallida de Thomas Cook i les que han duit a terme fortes inversions el 2019).

OBLIGACIONS.

A més, les empreses o els autònoms beneficiaris s’han d’obligar a:

  • Mantenir-se d’alta en el cens d’empresaris fins al dia 30 de juny de 2022.
  • No tenir un repartiment de dividends ni en el 2021 ni en el 2022.
  • No aplicar increments en la retribució del personal d’alta direcció en dos anys.

Calendari tramitació (I)

CALENDARI DE SOL·LICITUDS I PAGAMENT

24 de maig. Autorització de despesa – Consell de Govern.

29 de maig. Publicació de la convocatòria.

14 de juny. Inici del termini de sol·licituds. (*)

28 de juny. Finalització del termini de sol·licituds per a les dues línies (1 i 2) i establiment del prorrateig d’ajudes per a TOTES empreses i persones autònomes per a la línia 2

Pagaments:

Línia 1. A partir del 20 de juliol. Els beneficiaris de la línia 1 començaran a cobrar abans perquè la tramitació no requereix més documentació ni càlculs addicionals.

Línia 2. A partird el adarrerase tman ad e juliol.

(*)L’inici devalidaciópera la concessiód’ajutsdelalínia 1 començarà abans de finalitzar el període de sol·licituds, per poder avançar els pagaments.

Calendari tramitació (II)

CALENDARI DE JUSTIFICACIÓ

A partir del cobrament dels ajuts, les empreses i els autònoms beneficiaris hauran de justificar el pagament dels deutes bonificats pels ajuts.

Període de pagament de deutes. S’hauran de fer des del 14 de juny fins als dos mesos posteriors comptadors des del dia en què es va ingressar l’ajut al beneficiari.

Període de justificació de la subvenció. S’hauran de justificar els pagaments dels deutes entre l’endemà de la data del pagament de l’ajut i el 31 de març de 2022.

Segons l’import del deute:

  • Fins a 6.000 €: la justificació s’ha de fer amb una declaració responsable.
  • Entre 6.001 i 60.000 €: caldrà presentar una declaració classificada de despeses satisfetes mitjançant l’import concedit, amb identificació del creditor i del document, el seu import, la data d’emissió i la data de pagament.
  • Més de 60.000 €: s’obliga a un informe d’auditoria.

Més CNAE incorporats

D’acord amb el RDL 6/2021, el Govern de les Illes Balears va iniciar una ronda de conversacions amb bona part del teixit productiu de les Illes Balears per incloure més activitats que havien quedat excloses en la llista de CNAE que l’Estat proposava.

Fruit d’aquesta tasca, s’han incorporat gairebé 50 noves activitats que es podran beneficiar dels ajuts directes, que se sumen a les 93 de l’annex del RDL 5/2021.

Criteris d’inclusió de nous CNAE:

a Subsectors amb una caiguda molt rellevant de l’activitat que no tenien un encaix clar dins la classificació dels CNAE i necessitaven d’una inclusió particular.

a Sectors estratègics de l’economia balear, molts lligats a la indústria pròpia.

a Sectors que conformen la cadena de valor de l’activitat turística i que, malgrat això, quedaren exclosos en la primera llista. Aquests sectors s’evidencien perquè hagueren de sol·licitar un ERTO per cadena de valor.

a Sectors econòmics que s’han vist subjectes a decisions del Govern per reduir la seva activitat al llarg dels mesos posteriors a juny de 2020 per

CNAE incorporats CAIB

INDUSTRIA TRADICIONAL

Processat i conservació de carn

Elaboració de productes carnis i de volateria

Fabricació d’oli d’oliva

Fabricació de formatges

Preparació de llet i altres productes lactis

Elaboracions de vins

Elaboració d’altres begudes no destil·lades

Fabricació de cervesa

Fabricació de begudes no alcohòliques

Fabricació d’articles de marroquineria, viatge

 Fabricació de calçat

Fabricació de terra de fusta acoblats

 Fabricació d’altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció

Fabricació d’altres productes de fusta; articles de goma, cistelleria i esparteria

Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament

Fabricació de perfums i cosmètics

Fabricació d’altres productes químics NCAP

Fabricació d’altres productes de goma Fabricació d’envasos i embalatges de plàstic

Fabricació d’altres productes de plàstic

Tractament i revestiment de metalls Fabricació de productes de perns

Fabricació de mobles d’oficina

Fabricació de mobles de cuina

Fabricació d’altres mobles

ACTIVITATS AMB RESTRICCIONS DES DE JULIOL 2020

Educació preprimària. (escoletes)

Educació esportiva i recreativa

Educació cultura

Activitats de les escoles de conducció i pilotatge

Altes educacions NCAP. Acadèmies, centres de formació i centres privats d’ensenyament no reglat

Activitats de radiodifusió

Serveis de representació de mitjans de comunicación

INFORMÀTICA

Activitats de programació informàtica

Activitats de consultoria informàtica

Gestió de recursos informàtics

Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i la informàtica

Processos de dades, allotjament i activitats relacionades

Portals web

Activitats de les agències de notícies

Altres serveis d’informació NCAP

COMERÇ

Comerç a l’engròs de fruites i hortalisses

Comerç a l’engròs de carns i productes carnis

Comerç a l’engròs de productes làctics, ous, olis i greixos comestibles

Comerç a l’engròs de productes del tabac

Comerç a l’engròs de productes de perfumeria i cosmètica

Comerç a l’engròs de productes químics

Comerç al detall de ferreteries, pintura i vidre (souvenirs)

Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats

Edició de libres

CNAE RDL 5/2021

Extracció de minerals de ferro

Elaboració de gelats

Elaboració de cafè, te i infusions

Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques

Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a base de fruita

Confecció d’altres peces de roba exteriors

Confecció d’altres peces de roba i accessoris

Fabricació d’articles de pelleteria

Confecció d’altres peces de roba de punt

Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes

Altres activitats d’impressió i arts gràfiques

Serveis preimpressió i preparació de suports

Enquadernació i serveis relacionats

Reproducció de suports gravats

Fabricació d’explosius

Fabricació de metalls preciosos

Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic

Fabricació de cables de fibra òptica

Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars

Reparació i manteniment aeronàutic i espacial

Subministrament de vapor i aire condicionat

Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de roba, pelleteria, calçat i articles de cuir

Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac

Comerç majorista de cuir i pells

Comerç majorista de begudes

Comerç majorista de sucre, xocolata i confiteria

Comerç majorista de peix, marisc i altres productes alimentaris

Comerç majorista, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac

Comerç majorista de porcellana, cristalleria i articles de neteja

Comerç majorista d’articles de rellotgeria i joieria

Altre comerç minorista a establiments no especialitzats

Comerç minorista de pa i productes de forn, confiteria i pastisseria a establiments especialitzats

Comerç minorista de begudes a establiments especialitzats

Comerç minorista d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics a establiments especialitzats

Comerç minorista de tèxtils a establiments especialitzats

Comerç minorista de diaris i articles de papereria a establiments especialitzats

Comerç minorista de peces de roba a establiments especialitzats

Comerç minorista de calçat i articles de cuir a establiments especialitzats

Comerç minorista d’articles de rellotgeria i joieria a establiments especialitzats

Comerç minorista de productes tèxtils, peces de roba i calçat a llocs de venda o mercats ambulants

Comerç minorista d’altres productes a llocs de venda o mercats ambulants

Altres comerços minoristes no realitzat ni a establiments, ni a llocs de venda ni a mercats ambulants.

Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers

Transport per taxi

Tipus de transport terrestre de passatgers NCAP

Transport marítim de passatgers

Transport de passatgers per vies navegables interiors

Transport aeri de passatgers

Activitats annexes al transport terrestre

Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors

Activitats annexes al transport aeri

Hotels i allotjaments similars

Allotjaments turístics i altres allotjaments de llarga estada

Càmpings i aparcaments per a caravanes

Altres allotjaments

Restaurants i establiments de menjars

Provisió de menjar preparat per a esdeveniments

Altres serveis de menjar

Establiments de begudes

Edició de diaris

Activitats d’exhibició cinematogràfica

Activitats de fotografia

Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers

Lloguer de camions

Lloguer d’articles d’oci i esportius

Lloguer de cintes de vídeo i discs

Lloguer d’altres productes personals i articles d’us domèstic

Lloguer de maquinària i d’equip d’oficina, inclosos ordinadors

Lloguer de mitjans de navegació

Lloguer de mitjans de transport aeri.

Lloguer de maquinària, equips i béns intangibles NCAP

Activitats de les agències de viatge

Activitats dels operadors turístics

Altres serveis de reserva i activitats relacionades amb aquestes

Activitats de fotocòpies, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina

Organització de convencions i fires de mostres

Altres activitats de suport a les empreses

Arts escèniques

Activitats auxiliars a les arts escèniques

Gestió de sales d’espectacle

Activitats de museus

Gestió de llocs i edificis històrics

Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.

Activitats de jocs d’atzar i apostes

Gestió d’instal·lacions esportives

Activitats dels gimnasos

Altres activitats esportives

Activitats dels parcs d’atraccions i dels parcs temàtics

Altres activitats recreatives i d’entreteniment

Reparació de calçat i articles de cuir

Reparació de rellotges i joieria

Neteja de peces de roba de tèxtil i de pell

Activitats de manteniment físic

Com s’ha de demanar l’ajut

La tramitació per a la sol·licitud dels ajuts serà exclusivament telemàtica.

Serà un procés àgil, dissenyat per facilitar la tramitació de la sol·licitud.

Una vegada emplenades les dades obligatòries per a cada cas, s’inicia el procés de validació per atorgar o no l’ajut a cada empresa o autònom sol·licitant.

El Govern de les Illes Balears obrirà un centre d’atenció telefònica per atendre els dubtes sobre la convocatòria. Aquest número de telèfon es facilitarà quan la convocatòria estigui en funcionament.

Així mateix, les conselleries de Model Econòmic, Turisme i Treball i d’Hisenda i Relacions Exteriors obriran una pàgina web específica en la qual es donarà informació sobre aquests ajuts i els formularis per cursar les sol·licituds.

Un altre instrument d’informació que s’habilitarà serà un compte de correu electrònic específic per als ajuts.

Fes clic i descarrega aquesta guia en format pdf


Editor Contenido Digital

Editor Contenido Digital

Total posts created: 451

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Política de Cookies

Nuestra página web utiliza cookies. Si continua navegando consideramos que acepta su uso.